دنیای مد و لباس در نظر دارد جهت گسترش فروش مانتو شلوار اداری ( توليد تهران )تعداد محدودي نماينده در شهر های بزرگ و تهران پذيرش نمايد

.

شرایط اولیه احراز نمایندگی به شرح زیر است:


تابعیت جمهوری اسلامی ایران


حسن شهرت در شهر یا استان مربوطه


برخورداری از توان مالی لازم


ضمانت نامه بانکی

.

** هدف ما ايجاد يک شبکه زنجيره اي بزرگ فروش مانتو شلوار فرم در سراسر ايران مي باشد و تمرکز اصلي ما هم بر روي مانتو شلوار اداری (فرم ) ، مقنعه ، مقنعه فرم ، دستمال گردن و کلاه مهمانداری مي باشد.

**متقاضی نمایندگی به غير از فروش و پخش مانتو شلوار فرم ، می تواند با شرکتها ، سازمانها و ارگانها شهر خود براي فروش مانتو فرم( مانتو شلوار و مقنعه ) ، لباس مدارسي و لباس کار قرارداد بسته و توليد آن را به عهده  ما بگزارد .

**متقاضی نمایندگی بايستي دو ماه با ما بصورت نقدي کار کنيد و بعد از اين مدت با اخذ ضمانت هاي لازم (ضمانت نامه بانکي ) با شما قرارداد نمايندگي بسته مي شود . نماينده به غير از فروش و پخش مانتو شلوار فرم و مقنعه فرم ، مي تواند از طرف شرکت ما با شرکتها ، سازمانها و ارگانها شهر خود براي فروش مانتو فرم( مانتو شلوار و مقنعه ) ، لباس مدارسي و لباس کار قرارداد بسته و توليد آن را به عهده شرکت ما بگزارد

..

.

قرارداد واگذاری نمایندگی فروش مانتو شلوار اداری

       به حول و قوه الهی این قرارداد در تاریخ .   .      .   فی ما بین دنیای مد و لباس به نمایندگی .    .  .   .    .   .   .   .   .   به عنوان فروشنده  که منبعد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و آقای/ خانم .   .   .    .   .   .   .   فرزند  .   .   .   .   .    شماره شناسنامه  .   .   و کد ملی .   .  .  .   .    ..   .     صادره از.   . .    .   .   .   به نشانی : .   .   .   .   .    .   .   .   .   .  .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .  .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .  .   .    . .   تلفن :  .   .   .    .   .   .   .   .   .   از طرف دیگر به عنوان خریدارکه منبعد نماینده نامیده می شود طبق شرایط ذیل منعقد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد و شرایط آن می باشند.

 

ماده اول: موضوع قرارداد

   موضوع قرارداد عبارتست از فروش مانتو شلوار اداری و مقنعه فرم با شرایط و  ضوابط فروشنده .

 ماده دوم: مدت قرارداد

   مدت قرارداد ازتاریخ امضاء قرارداد  یک سال  تمام شمسی می باشد که در پایان مدت قرارداد با توافق طرفین و با رعایت تبصره زیر قابل تمدید خواهد بود .

تبصره: فروشنده فعالیت نماینده را در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد و چنانچه فعالیت نماینده بنا به تشخیص فروشنده قابل توجه و چشمگیر باشد میتواند نمایندگی را برای مدتی دیگر تمدید نماید.

ماده سوم: شرایط قرارداد

1-3- فروشنده محصولات خود را با انتخاب به صورت امانی (امانت) به نماینده می دهد و نماینده هر هفته نسبت به تعداد فروش محصولات امانی خود ، با فروشنده تسویه حساب می نماید .

2-3-  نماینده  می تواند حداکثر  30 درصد  هر فاکتور خرید را مرجوع نماید و تا سه هفته نسبت به  بازگرداندن محصولات  امانی که به فروش نرفته اقدام نماید در غیر این صورت  محصولات به منزله فروش رفته  تلقی خواهد شد و نماینده بایستی  تا یک هفته نسبت به تسویه کامل آن فاکتور اقدام نماید .

3-3-در صورتیکه یک فقره از چکهایی که نماینده بابت محصولات اعتباری به فروشنده می دهد وصول وکارسازی نشود کلیه بدهیهای  نماینده حال تلقی شده و فروشنده می تواند از محل تضمینات نزد فروشنده یا به هر طریقی که صلاح بداند مطالبات خود را استیفاء و وصول نماید .

4-3- در این قرارداد شخصیت نماینده مورد نظر است و علت اصلی عقد قرارداد می باشد . بنابراین نماینده تحت هیچ عنوانی حق ندارد نمایندگی خود را به طور کلی یا جزئی اصالتاً و یا وکالتاً به غیر واگذار نماید .

5-3- واگذاری امتیاز این نمایندگی از طرف فروشنده انحصاری نبوده و از این جهت برای نماینده ایجاد حقی نخواهد کرد  و فروشنده می تواند در همان منطقه و یا مناطق دیگر شخص یا  اشخاص دیگری را به عنوان نماینده خود قرار دهد و یاخود راساً اقدام نماید.

6-3- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد بیان شده و کلیه اوراق اداری و قضایی و نامه های سفارشی ارسالی به نشانی های مذکور ابلاغ و قانونی محسوب شده و همچنین معتبر خواهد بود،مگر اینکه تغییر اقامتگاه حداقل یک هفته قبل کتباً به اطلاع طرف مقابل برسد . بدیهی است تغییر محل نمایندگی مجاز فقط با اطلاع قبلی و موافقت قبلی و موافقت کتبی فروشنده امکان پذیر خواهد بود.

7-3- این قرارداد به تجویز ماده 10 قانون مدنی منعقد شده و برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد.

8-3- مکان اجرای این قرارداد با توجه به موقعیت مکانی معرفی شده از طرف نماینده مجاز واقع در .   .   .   .   .    .   .   .   .   .  .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .  .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .  .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    . 

ماده چهارم: شرايط تضمينات نمايندگي

  نماينده به منظور ضمانت حسن انجام قرارداد  سپرده  به مبلغ .   .   .   .    .   .   .   .   .  .   .    .   .   .   برای مدت یکسال شمسی  واریز به شماره حساب  .   .   .   .   .   .   .   .   در اختيار شركت ميگذارد كه در صورت عدم پرداخت بدهی ها ، شركت بتواند بدون قيد و شرط نسبت به وصول مطالبات خود نيابتاً و وكالتاً از نماينده ،  اقدام نمايد.

ماده پنجم : تعهدات نماینده

1-5 - نماینده متعهد و ملزم است فقط نمایندگی فروشنده در امرفروش محصولات را طبق ضوابط و مقررات فروشنده و رعایت مفاد این قرارداد انجام دهد و تحت هیچ شرایطی حق مبادرت به انجام اموری که به نحوی از انحاء سوء استفاده از عنوان نمایندگی محسوب می شود نداشته و ندارد . این امور بدون قید حصر عبارتند از برخورداری مستقیم و غیر مستقیم از هرگونه امتیازی که به نوعی برای فروشنده تعهدی را ایجاد می نماید ، ایجاد هر گونه تعهدات و الزامات و اخذ وجه یا وجوه از مشتری به نام و از جانب فروشنده بدون اخذ موافقت قبلی و کتبی فروشنده ، استفاده از نام و علائم تجاری فروشنده در غیر موارد لازم جهت اجرای مفاد قرارداد حاضر ، که در صورت سوء استفاده ، شخصاً مسئول پیامدهای قانونی آن و جبران خسارات وارده به فروشنده و اشخاص ثالث خواهد بود.

2-5 - نماینده متعهد می گردد فروشنده را در جریان وضعیت بازار حوزه فعالیت خود قرار دهد و بطور هفتگی یا ماهانه گزارش مشروحی که متضمن اطلاعات مذکور باشد جهت اطلاع به فروشنده ارسال نماید.

3-5 -نماینده متعهد می گردد که موجبات حضور فروشنده را در نمایشگاههای حوزه  فعالیت خود فراهم نموده و مساعدتهای لازم را در این خصوص مبذول دارد.

4-5 -نماینده موظف است پس از کسب موافقت کتبی فروشنده ، طبق ضوابط و دستورالعمل های فروشنده ، انواع محصولات فروشنده را در حوزه فعالیت خود تبلیغ و معرفی نماید .

5-5 -نماینده متعهد می گردد کلیه اطلاعاتی که در رابطه با انجام موضوع قرارداد کسب می کند محرمانه تلقی نموده و فقط در جهت منافع و مصالح فروشنده و در راستای اجرای موضوع قرارداد مورد استفاده قرار دهد.

6-5 -نماینده حق صدور هیچگونه پیش فاکتور تحت هر عنوان را نداشته و صدور پیش فاکتور بنا به درخواست نماینده ، فقط توسط فروشنده انجام خواهد شد.

7-5 -نماینده حق ثبت نام محصولات فروشنده و اخذ وجوه تحت هر عنوان بدون کسب مجوز و سهمیه از فروشنده را نخواهد داشت .

8-5 -نماینده متعهد گردید فاکتور فروش ارائه شده از طرف فروشنده را قبول و سند رسمی تلقی کند و وجه آن را عند المطالبه بپردازد و برای شهرستانها بجز شرایط فوق رسید باربری یا تعاونی که  اجناس به آن طریق  ارسال شده را  نیز سند رسمی  تلقی کند  .

ماده ششم : تعهدات فروشنده

1-6 -فروشنده محصولات را در اختیار نماینده قرار می دهد و در ازاء تسویه هفتگی نماینده به همان میزان تسویه محصول به نماینده بدهد . 

2-6 - در صورتیکه فروشنده صلاح بداند نماینده را در امر بازاریابی و انجام موضوع قرارداد به هر مرجع و به هر کسی که وی درخواست می کند کتباً معرفی می نماید .

3-6 -فروشنده کلیه کاتالوگهای خود را در ارتباط با محصولات تولیدی و وارداتی مجاناً در اختیار نماینده قرار می دهد.

4-6 - فروشنده لیست جدید قیمتهای انواع محصولات خود را به موقع در اختیار نماینده قرار خواهد داد.

 ماده هفتم : فسخ قرارداد

  در صورت عدم رعایت هریک از شرایط و مندرجات قرارداد از سوی نماینده ، فروشنده با توجه به ماده پنجم این قرارداد، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و نماینده در این صورت حق هیچگونه اعتراض یا ادعا یا مطالبه خسارت و ضرر و زیان نخواهد داشت لکن در صورتیکه نماینده خواهان فسخ قرارداد باشد می بایستی علل و موجبات فسخ را یک ماه قبل از تمایل به عدم همکاری به فروشنده، ابلاغ و ارسال نماید و در صورتیکه فسخ قرارداد توسط نماینده به فروشنده لطمه ای وارد کند پس از انقضاء این مدت و تسویه حساب با فروشنده می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید .

تبصره1: هرگاه در اثر بروز حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی ازقبیل فوت،حجر،ممنوعیت از معاملات ، بازداشت و یا محکومیت کیفری و غیره ،   نماینده از اجرای مفاد این قراداد و یا ادامه نمایندگی محروم یا ممنوع گردد، فروشنده مجاز است قرارداد  وی را فسخ نماید . در این صورت فسخ قرارداد مسقط تعهدات مربوط به دوران نمایندگی نماینده نخواهد بود . فروشنده می تواند در صورت صلاحدید قرارداد نمایندگی را با قائم مقام نماینده یا هر فردی که صلاح بداند منعقد نماید .

تبصره2: در صورت فسخ قرارداد از جانب هریک از طرفین ، نماینده موظف است ضمن جمع آوری آثار و علائم نمایندگی فروشنده ، سربرگهای موجود ، مهر و تابلوی نمایندگی را حداکثر یک هفته پس از فسخ به فروشنده تحویل نماید.

ماده هشتم : جبران خسارت

   در صورت تخلف نماینده از هریک از مفاد قرارداد حاضر و نیز تعهدات ناشی از نمایندگی ، فروشنده می تواند کلیه خسارات وارده به خود را از محل تضمینات و وثائق نماینده وصول و برداشت نماید و در صورت عدم کفایت تضمینات و وثائق فوق از طرق قانونی دیگر برای وصول  مطالبات و خسارات وارده به خود اقدام نماید . اقدام فروشنده برای وصول مطالبات و خسارات وارده مسقط تعهدات نماینده نبوده و در این خصوص نیز نماینده حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به فروشنده نخواهد داشت .

ماده نهم : روش حل و فصل اختلاف

   در صورت بروزهرگونه اختلاف احتمالی در تفسیر یا اجرای قرارداد ابتداً  مورد اختلاف از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق ، طرفین می توانند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در شهر  تهران موضوع اختلاف را حل و فصل نمایند.

 ماده دهم :  تعداد مواد و نسخ قرارداد

   این قرارداد در سه نسخه ( مشتمل بر 10 ماده و 3تبصره ) با حکم واحد تنظیم و امضاء و بین طرفین قرارداد مبادله گردید و پس از امضاء قطعی و لازم الاجرا می باشد .

 

مهر و امضاء فروشنده   :                                   مهر و امضاء نماینده :                                                                                                     

جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره موبايل 09303999340  تماس حاصل فرمائيد . نمونه قرارداد اعطاي نمايندگي در ذيل آمده است.

========================

خبر ها و مقالات در حوزه مد و لباس را در سایت مد یک دنبال کنید 

گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل مقنعه های زیبا

کلکسیونی از شیک ترین مدل های مانتو شلوار اداری

مجموعی از شیک ترین کت زنانه به مدلهای مختف

فروش انواع پارچه بروجرد 

حساب کاربری

تنظیمات

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم