دنیای مد و لباس در نظر دارد جهت گسترش فروش مانتو شلوار اداری ( توليد تهران )تعداد محدودي نماينده در شهر های بزرگ و تهران پذيرش نمايد

.

شرایط اولیه احراز نمایندگی به شرح زیر است:


تابعیت جمهوری اسلامی ایران


حسن شهرت در شهر یا استان مربوطه


برخورداری از توان مالی لازم


ضمانت نامه بانکی

.

** هدف ما ايجاد يک شبکه زنجيره اي بزرگ فروش مانتو شلوار فرم در سراسر ايران مي باشد و تمرکز اصلي ما هم بر روي مانتو شلوار اداری (فرم ) ، مقنعه ، مقنعه فرم ، دستمال گردن و کلاه مهمانداری مي باشد.

**متقاضی نمایندگی به غير از فروش و پخش مانتو شلوار فرم ، می تواند با شرکتها ، سازمانها و ارگانها شهر خود براي فروش مانتو فرم( مانتو شلوار و مقنعه ) ، لباس مدارسي و لباس کار قرارداد بسته و توليد آن را به عهده  ما بگزارد .

**متقاضی نمایندگی بايستي دو ماه با ما بصورت نقدي کار کنيد و بعد از اين مدت با اخذ ضمانت هاي لازم (ضمانت نامه بانکي ) با شما قرارداد نمايندگي بسته مي شود . نماينده به غير از فروش و پخش مانتو شلوار فرم و مقنعه فرم ، مي تواند از طرف شرکت ما با شرکتها ، سازمانها و ارگانها شهر خود براي فروش مانتو فرم( مانتو شلوار و مقنعه ) ، لباس مدارسي و لباس کار قرارداد بسته و توليد آن را به عهده شرکت ما بگزارد

..

.

قرارداد واگذاری نمایندگی فروش مانتو شلوار اداری

       به حول و قوه الهی این قرارداد در تاریخ .   .      .   فی ما بین دنیای مد و لباس به نمایندگی .    .  .   .    .   .   .   .   .   به عنوان فروشنده  که منبعد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و آقای/ خانم .   .   .    .   .   .   .   فرزند  .   .   .   .   .    شماره شناسنامه  .   .   و کد ملی .   .  .  .   .    ..   .     صادره از.   . .    .   .   .   به نشانی : .   .   .   .   .    .   .   .   .   .  .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .  .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .  .   .    . .   تلفن :  .   .   .    .   .   .   .   .   .   از طرف دیگر به عنوان خریدارکه منبعد نماینده نامیده می شود طبق شرایط ذیل منعقد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد و شرایط آن می باشند.

 

ماده اول: موضوع قرارداد

   موضوع قرارداد عبارتست از فروش مانتو شلوار اداری و مقنعه فرم با شرایط و  ضوابط فروشنده .

 ماده دوم: مدت قرارداد

   مدت قرارداد ازتاریخ امضاء قرارداد  یک سال  تمام شمسی می باشد که در پایان مدت قرارداد با توافق طرفین و با رعایت تبصره زیر قابل تمدید خواهد بود .

تبصره: فروشنده فعالیت نماینده را در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد و چنانچه فعالیت نماینده بنا به تشخیص فروشنده قابل توجه و چشمگیر باشد میتواند نمایندگی را برای مدتی دیگر تمدید نماید.

ماده سوم: شرایط قرارداد

1-3- فروشنده محصولات خود را با انتخاب به صورت امانی (امانت) به نماینده می دهد و نماینده هر هفته نسبت به تعداد فروش محصولات امانی خود ، با فروشنده تسویه حساب می نماید .

2-3-  نماینده  می تواند حداکثر  30 درصد  هر فاکتور خرید را مرجوع نماید و تا سه هفته نسبت به  بازگرداندن محصولات  امانی که به فروش نرفته اقدام نماید در غیر این صورت  محصولات به منزله فروش رفته  تلقی خواهد شد و نماینده بایستی  تا یک هفته نسبت به تسویه کامل آن فاکتور اقدام نماید .

3-3-در صورتیکه یک فقره از چکهایی که نماینده بابت محصولات اعتباری به فروشنده می دهد وصول وکارسازی نشود کلیه بدهیهای  نماینده حال تلقی شده و فروشنده می تواند از محل تضمینات نزد فروشنده یا به هر طریقی که صلاح بداند مطالبات خود را استیفاء و وصول نماید .

4-3- در این قرارداد شخصیت نماینده مورد نظر است و علت اصلی عقد قرارداد می باشد . بنابراین نماینده تحت هیچ عنوانی حق ندارد نمایندگی خود را به طور کلی یا جزئی اصالتاً و یا وکالتاً به غیر واگذار نماید .

5-3- واگذاری امتیاز این نمایندگی از طرف فروشنده انحصاری نبوده و از این جهت برای نماینده ایجاد حقی نخواهد کرد  و فروشنده می تواند در همان منطقه و یا مناطق دیگر شخص یا  اشخاص دیگری را به عنوان نماینده خود قرار دهد و یاخود راساً اقدام نماید.

6-3- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد بیان شده و کلیه اوراق اداری و قضایی و نامه های سفارشی ارسالی به نشانی های مذکور ابلاغ و قانونی محسوب شده و همچنین معتبر خواهد بود،مگر اینکه تغییر اقامتگاه حداقل یک هفته قبل کتباً به اطلاع طرف مقابل برسد . بدیهی است تغییر محل نمایندگی مجاز فقط با اطلاع قبلی و موافقت قبلی و موافقت کتبی فروشنده امکان پذیر خواهد بود.

7-3- این قرارداد به تجویز ماده 10 قانون مدنی منعقد شده و برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد.

8-3- مکان اجرای این قرارداد با توجه به موقعیت مکانی معرفی شده از طرف نماینده مجاز واقع در .   .   .   .   .    .   .   .   .   .  .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .  .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .  .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    . 

ماده چهارم: شرايط تضمينات نمايندگي

  نماينده به منظور ضمانت حسن انجام قرارداد  سپرده  به مبلغ .   .   .   .    .   .   .   .   .  .   .    .   .   .   برای مدت یکسال شمسی  واریز به شماره حساب  .   .   .   .   .   .   .   .   در اختيار شركت ميگذارد كه در صورت عدم پرداخت بدهی ها ، شركت بتواند بدون قيد و شرط نسبت به وصول مطالبات خود نيابتاً و وكالتاً از نماينده ،  اقدام نمايد.

ماده پنجم : تعهدات نماینده

1-5 - نماینده متعهد و ملزم است فقط نمایندگی فروشنده در امرفروش محصولات را طبق ضوابط و مقررات فروشنده و رعایت مفاد این قرارداد انجام دهد و تحت هیچ شرایطی حق مبادرت به انجام اموری که به نحوی از انحاء سوء استفاده از عنوان نمایندگی محسوب می شود نداشته و ندارد . این امور بدون قید حصر عبارتند از برخورداری مستقیم و غیر مستقیم از هرگونه امتیازی که به نوعی برای فروشنده تعهدی را ایجاد می نماید ، ایجاد هر گونه تعهدات و الزامات و اخذ وجه یا وجوه از مشتری به نام و از جانب فروشنده بدون اخذ موافقت قبلی و کتبی فروشنده ، استفاده از نام و علائم تجاری فروشنده در غیر موارد لازم جهت اجرای مفاد قرارداد حاضر ، که در صورت سوء استفاده ، شخصاً مسئول پیامدهای قانونی آن و جبران خسارات وارده به فروشنده و اشخاص ثالث خواهد بود.

2-5 - نماینده متعهد می گردد فروشنده را در جریان وضعیت بازار حوزه فعالیت خود قرار دهد و بطور هفتگی یا ماهانه گزارش مشروحی که متضمن اطلاعات مذکور باشد جهت اطلاع به فروشنده ارسال نماید.

3-5 -نماینده متعهد می گردد که موجبات حضور فروشنده را در نمایشگاههای حوزه  فعالیت خود فراهم نموده و مساعدتهای لازم را در این خصوص مبذول دارد.

4-5 -نماینده موظف است پس از کسب موافقت کتبی فروشنده ، طبق ضوابط و دستورالعمل های فروشنده ، انواع محصولات فروشنده را در حوزه فعالیت خود تبلیغ و معرفی نماید .

5-5 -نماینده متعهد می گردد کلیه اطلاعاتی که در رابطه با انجام موضوع قرارداد کسب می کند محرمانه تلقی نموده و فقط در جهت منافع و مصالح فروشنده و در راستای اجرای موضوع قرارداد مورد استفاده قرار دهد.

6-5 -نماینده حق صدور هیچگونه پیش فاکتور تحت هر عنوان را نداشته و صدور پیش فاکتور بنا به درخواست نماینده ، فقط توسط فروشنده انجام خواهد شد.

7-5 -نماینده حق ثبت نام محصولات فروشنده و اخذ وجوه تحت هر عنوان بدون کسب مجوز و سهمیه از فروشنده را نخواهد داشت .

8-5 -نماینده متعهد گردید فاکتور فروش ارائه شده از طرف فروشنده را قبول و سند رسمی تلقی کند و وجه آن را عند المطالبه بپردازد و برای شهرستانها بجز شرایط فوق رسید باربری یا تعاونی که  اجناس به آن طریق  ارسال شده را  نیز سند رسمی  تلقی کند  .

ماده ششم : تعهدات فروشنده

1-6 -فروشنده محصولات را در اختیار نماینده قرار می دهد و در ازاء تسویه هفتگی نماینده به همان میزان تسویه محصول به نماینده بدهد . 

2-6 - در صورتیکه فروشنده صلاح بداند نماینده را در امر بازاریابی و انجام موضوع قرارداد به هر مرجع و به هر کسی که وی درخواست می کند کتباً معرفی می نماید .

3-6 -فروشنده کلیه کاتالوگهای خود را در ارتباط با محصولات تولیدی و وارداتی مجاناً در اختیار نماینده قرار می دهد.

4-6 - فروشنده لیست جدید قیمتهای انواع محصولات خود را به موقع در اختیار نماینده قرار خواهد داد.

 ماده هفتم : فسخ قرارداد

  در صورت عدم رعایت هریک از شرایط و مندرجات قرارداد از سوی نماینده ، فروشنده با توجه به ماده پنجم این قرارداد، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و نماینده در این صورت حق هیچگونه اعتراض یا ادعا یا مطالبه خسارت و ضرر و زیان نخواهد داشت لکن در صورتیکه نماینده خواهان فسخ قرارداد باشد می بایستی علل و موجبات فسخ را یک ماه قبل از تمایل به عدم همکاری به فروشنده، ابلاغ و ارسال نماید و در صورتیکه فسخ قرارداد توسط نماینده به فروشنده لطمه ای وارد کند پس از انقضاء این مدت و تسویه حساب با فروشنده می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید .

تبصره1: هرگاه در اثر بروز حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی ازقبیل فوت،حجر،ممنوعیت از معاملات ، بازداشت و یا محکومیت کیفری و غیره ،   نماینده از اجرای مفاد این قراداد و یا ادامه نمایندگی محروم یا ممنوع گردد، فروشنده مجاز است قرارداد  وی را فسخ نماید . در این صورت فسخ قرارداد مسقط تعهدات مربوط به دوران نمایندگی نماینده نخواهد بود . فروشنده می تواند در صورت صلاحدید قرارداد نمایندگی را با قائم مقام نماینده یا هر فردی که صلاح بداند منعقد نماید .

تبصره2: در صورت فسخ قرارداد از جانب هریک از طرفین ، نماینده موظف است ضمن جمع آوری آثار و علائم نمایندگی فروشنده ، سربرگهای موجود ، مهر و تابلوی نمایندگی را حداکثر یک هفته پس از فسخ به فروشنده تحویل نماید.

ماده هشتم : جبران خسارت

   در صورت تخلف نماینده از هریک از مفاد قرارداد حاضر و نیز تعهدات ناشی از نمایندگی ، فروشنده می تواند کلیه خسارات وارده به خود را از محل تضمینات و وثائق نماینده وصول و برداشت نماید و در صورت عدم کفایت تضمینات و وثائق فوق از طرق قانونی دیگر برای وصول  مطالبات و خسارات وارده به خود اقدام نماید . اقدام فروشنده برای وصول مطالبات و خسارات وارده مسقط تعهدات نماینده نبوده و در این خصوص نیز نماینده حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به فروشنده نخواهد داشت .

ماده نهم : روش حل و فصل اختلاف

   در صورت بروزهرگونه اختلاف احتمالی در تفسیر یا اجرای قرارداد ابتداً  مورد اختلاف از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق ، طرفین می توانند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در شهر  تهران موضوع اختلاف را حل و فصل نمایند.

 ماده دهم :  تعداد مواد و نسخ قرارداد

   این قرارداد در سه نسخه ( مشتمل بر 10 ماده و 3تبصره ) با حکم واحد تنظیم و امضاء و بین طرفین قرارداد مبادله گردید و پس از امضاء قطعی و لازم الاجرا می باشد .

 

مهر و امضاء فروشنده   :                                   مهر و امضاء نماینده :                                                                                                     

جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره موبايل 09303999340  تماس حاصل فرمائيد . نمونه قرارداد اعطاي نمايندگي در ذيل آمده است.

حساب کاربری

Settings

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in